«Хан сарайындағы жаңа жыл..»

Байбосынова  Гулия  Скаковна

Екібастұз қаласы әкімдігі білім бөлімінің №16 «Балдәурен» бөбектер бақшасы» КМҚК музыка  жетекшісі

Мақсаты: Балаларғажаңажылтуралытүсінік беру. АязАтасыйлықберетінінайтып, балалардықуанышқабөлеу. Шыршаныңәсемдігіненазараударып, ойыншықтардыңәдемілігінеқызықтыру. Ертеңгілікбарысындабалалардыперсонаждарғабөліп, өздерікейіпкерлендірудіұсыну. Әндер, билерарқылыбалалардыөнергеталпындыру. Өлеңдердімәнерменайтып, ертеңгіліктедостықсезімдерінояту, ән, тақпақарқылысөздікқорындамыту.

Зал әдемі безендіріліп, шыршада әдемі ойыншықтар ілінген, музыка әуені ойналып тұрады.

Жүргізуші:-Армысыздар, құрметті қонақтар, ата-аналар, балабақша бүлдіршіндері! Міне, көптен күткен жаңа жыл мерекесі де келді. Жаңа жыл жаңа бақыт, жаңа қуаныш әкелсін! Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын! Балабақшамыздың мәртебесі одан әрі арта берсін!

Балалар музыкамен залға кіреді.

Әмір: Келіңдер бәрің қараңдар,

Ертегімді тыңдаңдар.

Ертегімізде сан қилы,

Қызық-қызық сырлар бар.

Осынаузәулімсарайда,

Жаңажылкешіөтпекші.

Ибраһим: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар!

Карнавалданқалмаңыздар!

Ханзада мен Ханшайым.

Сіздергесәлемжолдайды,

Бұлкештеріңдіқолдайды.

Алихан: Осынаузәулімсарайға, мерекенітойлауғаХанзада мен Ханшайымжолғашыққанекен.

Музыка әуеніойналыпзалғаХанзада мен Ханшайымкеледі.

Ханзада: Бұлзәулімсарайдабізсізболыпжатқанқандай той – думан!

Жүргізуші: О, Ханзадам мен Ханшайымым! Бұлзәулімсарайдағытөрөздеріңіздікі, төргебарыпжайғасыңыздар. Сіздердіңәміріңізбойыншакешіміздібастайықмырзам, не қалауыңыз бар?

Ханшайым: Мен бұлкештіңбасталуынЖаңажылдықәнменкөргімкеледі.

Ән: «Шырша» (Тауда туып)

Тақпақтар:

Ханзада: Бұлзәулімсарайда, шыршаныңшамдары неге жарқыраптұрмасқа? Ханшайым, осы думандыкештіңсәнінкелтіріпбалаларғашыршашамынжағыпберсекқалайболады?

Ханшайым: Әринеханзада, ендешешыршаныңшамынжағайық.

Ханзада мен Ханшайым, балаларбәрібіргеайтады:

­Қуаншыршатаңырқат,шамдарыңдыжарқырат. Уф, уф, депүрлейді.

Ханзада: Ой, шыршашамыжанбадығой, балалартағы да қайталапайтайық?

Қуаншыршатаңырқат,шамдарыңдыжарқырат уф, уф, депүрлейді.Музыкаменшыршашамыжанады.

Жүргізуші:- Балаларміне, қандайтамаша! Шыршамыздыңшамдарыжарқырап, әдеміболыпшығакелді.

Балаларорындарынабарыпотырады.

 

Жүргізуші:- Уа, Ханзадамсіздіңәміріңізбойыншабарлықтілегіңіздіорындаймыз, тағыдақандайәміріңіз бар?

Ханзада:-Мен бұлдумандыкештебишіұлдардыкөріпотырмын, осы мерекеніңсәнінкелтіріпбилейтінбишіжігіттерің бар ма?

Жүргізуші:-Ия Ханзадам, осы зәулімсарайғаөздерініңөнерлерінкөрсетугежігіттер де келгенекен, солардыңбиінтамашалаңыз?

Би: «Ханзадалар биі»

Балалардың тақпақтары

Жүргізуші: – О, менің Ханшайымым сіз не қалайсыз?

Ханшайым: – Ммм….. (басын ұстап ойланып) мен Тамаша би көргім келеді.

Жүргізуші: – Ендеше тілегіңізді орындаймыз.

Би: « Қарша қыздар биі».

Ханшайым: – О ханзадабәрітамашакеремет, бірақ, осы думанғабіреужетпейтұрғансекілдіме?

Жүрг: – Балаларбіздіңортамызғакімдержетпейтұр?

Балаларжауабы: – Аязата менАқшақар.

Жүрг: – ЕндешебалаларбәріміздауыстапАязата мен Ақшақардышақырайық?

Бәрібірге: – АязатаАқшақар а – уу, а-уу.

 

(Біркездеқаттыжелтұрып, музыкаменортағақарқылдапкүліп, зәулімсарайдыбасынакөтеріпмыстанкемпіркеледі)

Жүрг: – БұлАязатаемесқойбалалар?

Мыстанкемпір: – Бұлзәулімсарайда менсізөтіпжатырғанқандаймереке той думан, мен де бұлмерекегеқатысыпкөрейін? ҚадірмендіХанзадам мен Ханшайымханым мен де бұлмерекегеқұрқолкелмедім! Міне, қолымдағынәрсегеқараңдар, жесеңтілдіүйіретін, жемесеңөмірбойыесіңдежүретін, жегенадамдардықайтаданжасартып, армандары мен тілектерінбұлжытпайорындайтыналмамды ала келдім. Осы алманыХанзада мен Ханшайымғасыйлаймын! Мынаалманыжепөмірдежасарып, армандарыңорындалыпжақсығұмыркешіпжүріңіздер. Ой, ой ұмыттымменібасқа да балаларкүтіпотыреді, мен соларғақарайұшайын. (музыкаменқарқылдапкүліп, жасара-сыңдар, жасарасыңдар!!!)

Ха,хаха.. – депалмасынберіп, залданшығыпкетеді.

(осы кездежарықсөнеді)

Ханзада мен Ханшайым: – Ммм……ым………қандайтәттіалма, мұндайалманықалайжемескеааа……..

(залдыңшамықайтажанады.Ханзада мен Ханшайымұйықтапқалады)

Жүргізуші: – (таңғалып,басыншайқап) – жоқ, жоқ, бұлайболуымүмкінемес! Сіздерге не болдыХанзада мен Ханшайым? Мыстанкемпірсіздергеалманысиқырлапалдапбергенекен, енді не қыламыз?

Бала: – Ендешебалаларбізаязатанышақырайық? Бәлкіматакөмектесеалатыншығар?

Балаларбәрі: Аязата а-уу, а-уу, депдауыстапшақырады.

МузыкамензалғаАязатасиқырлытаяғынұстап, Ақшақарнемересіменкеледі. (Балалаларорындықтарынантұрыпқолшапалақтапқарсыалады)

Аязата: Амансыңдармаұлдарым!

Амансыңдармақыздарым!

Қандайсолғынжүздерің,

Неге соншамұңайдың.

Біздікүтіпалаңдап,

Шаршадыңдармабалаларым!

Сендерге не болғанбалаларым? Неге көңілсізсіңдер?

 

Ақшақар: – Балалар, біз атамыз екеуміз сәл кешігіп қалдық, бірақ біз сендердің көңілдеріңді көтереміз!

Қыз бала: – Ой, ата сіз бізге көмектесіңіз, Ханзадамыз бен Ханшайымымызды жаңа сіздің алдыңызда Мыстан кемпір келіп, сиқырлы алмасымен алдап екеуін ұйықтатып тастады.

Аяз ата: – Жарайды ендеше мен мына қолымдағы сиқырлы таяғымның күшін пайдаланып көрейін? Таяқшасын әрлі, берлі айналдырып, Оф,Оф, сим-салябим, абрака-дабра-уф-уф – деп таяғын сілтеп оларды қайтадан өз қалпына келтір, сиқырлы таяғым! деп айтады. (Ханзада мен Ханшайымоянады)

Ханзада мен Ханшайым: – Рахмет атакөмектескеніңізге!!

Жүргізуші: – Балалар, Аяз ата мен Ақшақарға арнапәніміздіайтыпберейік?

Ән: «Кәне достар тұрмайық»

Бала: – Аяз ата, сіз алыс жолдан шаршап келдіңіз, отырып демалып, Ханшайым мен балалардың өнерін тамашалаңыз!

Тақпақтар:

Жүргізуші: – Балалар, енді Аяз атамен ойын ойнаймыз ба?

Аязатабалаларғаойынойнатады.

Ойын: «Үсіру», «Байпақпенойын»

Жүргізуші:- АязатаАқшақарХанзадаендешебишіұл-қыздарымыздыңбиінтамашалаңыздар.

Би: « Көңілдібалалар»

Доңызжылы: – Балалар, меніңжылымаяқталды. Мен сендерменбіржылбойыбіргеболдым. Қызықтыкүндеркөпболдыдепойлаймын. Ал ендіменіңкелержылғаорнымдыберуімкерек.

Жүргізуші: – Рахмет сағантауықжылы! Сеніңжылыңтамашажылболды. ОлайболсабәрімізЖаңажылдықарсыалайық?

МузыкаменЖаңажылкіреді. Шыршаныбірайналады

Жаңажыл: – Балалармерекедумандарыңқұттыболсын!

Доңызжылы: – Жаңажыл, мен ендіөзімніңмекенімеқайтаданораламын, Сеніңжылың да сәттіжылболыпкірсін, балаларешқашанмұңаймасын! Мынаменіңмойнымдағыжылбелгісінсағантабыстайын. Меніұмытпайестеріңе ала жүріңдер. Сауболындар!- депзалданшығыпкетеді.

Жүргізуші: – Балалар, осы келгенжылымызғаарнаптақпақтарымыздыайтыпберейік.

Балалардыңжаңажылтуралытақпақтары

Жүрг: Ақшақар, біздің балалар сізге де арнап ән дайындады.

Ән: «Ақшақар»

Ақшақар: Рахмет балалар! Керемет ән екен!

Ибраһим: Аяз ата, біздің балалар сізге бағанадан бері өз өнерлерін көрсетіп, әні мен биін ортаға салып жатыр. Ал енді бізге беретін сыйлығыңыз қайда?

Аяз ата:- Ой балақайларым-ай мен қартайдым. Көп нәрсені ұмытып қала беретін болдым. Сендерге дайындаған сыйлықтарымды ұмытып барады екенмін. Қызым кел сыйлығымызды таратып берейік.

Аяз ата мен ақша қар балаларға сыйлықтар үлестіреді.

Аязата: Балақандарым, сендерменіңсыйлығымаризасыңдарма?

Балалар: Иә,рахмет.

Аязата:-Балаларендешебіздержолғашығайық. Біздердібасқадабалақайларкүтіпжатыр. Жаңажылдарыңтағы да құттыболсын.Аман-сауболыңдар.

Аязата менАқшақаршығыпкетеді.

Жүргізуші:-Балалар бәрімізшыршыныайналып, «Көк шыршамыз» әніншырқайық.

Хор: « Жаңа жыл»  (Көк шыршамыз)

Ханзада:-Балаларсендергекөп-көпрахмет. Кештеріңізөтекереметөтті.Біздербасқа да балалардайындағанмерекегебарайық. Келесіжылыкездескеншесауболыңыздар.

Ханзада мен Ханшайымшығыпкетеді.

Жүргізуші:

КелдімінеЖаңажылымелімізге!

Жаңа жылым құтәкелсінжерімізге!

Жаңажылдыңтаңынеткенарайлы,

Шуақшашыпбаршамызғатарайды.

Жүргізуші: Осымен «Күншуақ» тобыныңЖаңажылдықертеңгілігі де аяқталды, келесіжылымыздааман-есенкездескенше! Саусаламаттаболыңыздар!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.